Algemene voorwaarden en privacybeleid

Artikel 1. Definities
1.1 PLOOY yogastudio is een product van KN Yoga Life VOF met inbegrip van alle fysieke locaties waar yoga en gerelateerde activiteiten door PLOOY yogastudio voor KN Yoga Life VOF wordt aangeboden.
1.2 Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door PLOOY yogastudio voor KN Yoga Life VOF verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.
1.3 Onder leskaart wordt verstaan elke beurtenkaart voor 10 of 20 beurten en elke abonnementskaart (van 1 tot 12 maanden of via doorlopende opdracht) die de deelnemer toegang verschaft tot de aangeboden lessen.

Artikel 2. Algemeen
2.1 KN Yoga Life is een VOF (vereniging onder firma)
2.2 Op alle door KN Yoga Life VOF gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de vestiging gelegen is.
2.3 De deelnemer mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen die vallen binnen de door hem/haar gekozen formule en in de door hem/haar gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels:
* Zorg dat je een geldige leskaart óf voldoende geld voor de aankoop van een losse les of nieuwe leskaart bij je hebt. Betalingen kunnen ook via overschrijving, met de Payconic/Bancontact-app of in onze momoyoga-zone gedaan worden.
* Kom tijdig naar de les. We sluiten de deur bij aanvang van de les en beginnen graag stipt. We verwelkomen je vanaf 15 minuten voor lestijd.
* Zet je telefoon uit of stil (ook niet op trillen) tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de lesgever. Het maken van foto’s, video- of geluidsopnames tíjdens de les is strikt verboden tenzij na uitdrukkelijke toestemming van KN Yoga Life VOF.
* Respecteer de rustige en serene sfeer voor en na de les in de leszaal, bijpraten kan je naar hartenlust in de lounge.
* Respecteer ten alle tijde je mededeelnemers. Vriendelijkheid kost niks!
* Denk aan je persoonlijke hygiëne voor je eigen comfort en dat van je mededeelnemers. Frisse yogakleding, een schone handdoek, propere voeten. Je bent voor- en na de les vrij onze kleedkamers met douchefaciliteiten te gebruiken.
* Indien je gebruik maakt van de kleedkamers en/of de douchefaciliteiten laat deze dan proper achter. Spoel de douchebak uit en verwijder eventuele haren uit de afvoer.
* Voor en na elke les staat er water en thee en ’s morgens ook koffie voor je klaar, we vragen je enkel je eigen kopje af te wassen na gebruik.
* Gezond lekkers staat voor je klaar tegen kostprijs, de betaling hiervan geschied volgens het principe van de “honesty bar”.
* De gehele yogastudio geldt als “no shoes”-zone, laat je schoenen achter in het daartoe bestemde rekje in de gang.
* Maak je gebruik van leenmateriaal, berg dit dan schoongemaakt (yogamat) en netjes terug op na je deelname op de daartoe bestemde plaats (instructies vind je in de materiaalkast).
* Je eigen mat achter laten in onze kast, mag wanneer je minstens 3 x per week naar de les komt. Voorzie de mat duidelijk van je naam en laat ze enkel achter in het daartoe bestemde vak. Ben je langere tijd afwezig door ziekte of vakantie, neem je mat dan mee naar huis of vraag ons waar je ze kan opbergen in tussentijd. PLOOY yogastudio is geenszins verantwoordelijk voor onrechtmatig gebruik van, schade aan of verlies/diefstal van je mat. Elke 3 maanden ruimen we dit vak volledig leeg, matjes die binnen de week niet gebruikt worden en weer in het vak belanden zullen verwijderd worden uit deze ruimte. Tassen, handdoeken, linten en ander materiaal horen niet thuis in dit vak en zullen verwijderd worden.
* Gevonden voorwerpen houden we slechts beperkte tijd (3 maanden) bij, wat door niemand gemist wordt schenken we aan een goed doel of de kringloopwinkel.
2.4 (Een lesgever van) PLOOY yogastudio kan ten alle tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij KN Yoga Life VOF al dan niet onder de naam PLOOY yogastudio als aanbieder van lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door KN Yoga Life VOF uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten
4.1 Een tienbeurtenkaart is 6 maanden geldig vanaf het eerste gebruik. Een twintigbeurtenkaart is 12 maanden geldig vanaf het eerste gebruik. Deze kaart is persoonlijk en kan niet gedeeld worden tenzij door 2 leden van eenzelfde gezin (partners of ouder/kind).
4.2 Een abonnementskaart is geldig voor de gekozen duur vanaf de datum van aankoop. Deze kaart is persoonlijk en kan niet gedeeld worden.
4.3 Bij langdurige ziekte of afwezigheid door andere reden kan je de looptijd van je leskaart laten bevriezen door ons bij aanvang van je afwezigheid een mailtje te sturen met de reden van je afwezigheid.
4.4 Je leskaart geeft je toegang tot alle lessen binnen de door jou gekozen formule. De lessen van het YOGALAB zijn slechts inbegrepen na het doorlopen van een YOGALAB starttraject of indien je een zelfstandige Ashtanga Yoga practice hebt en als “travelling yogi” aansluit op onze lessen. Je leskaart geeft je géén toegang tot workshops, cursussen, evenementen of vakanties tenzij specifiek anders vermeld in de voorwaarden van de desbetreffende activiteit.
4.5 Aan het einde van de periode waarvoor je beurtenkaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen.
4.6 KN Yoga Life verleent geen restitutie op leskaarten. Ook niet in geval van wijzigingen in het lesrooster (zie ook artikel 5.2).

Artikel 5 – Yogalessen
5.1 Inschrijven voor de lessen uit het YOGAPLAY-programma is aanbevolen en gebeurt via de momoyoga-applicatie, voor deelname aan het YOGALAB dien je bijkomend een afspraak te maken voor je eerste les met intake. Een YOGADATE (privé les) is altijd op afspraak.
5.2 Het geldende lesrooster van PLOOY yogastudio is steeds te vinden op onze website en in de momoyoga-applicatie. Dit rooster kan ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. PLOOY yogastudio behoudt zich het recht lessen te annuleren in geval van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, aangekondigd via het infobord in de lounge van PLOOY yogastudio, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op onze sociale media kanalen.
5.3 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig wanneer ze op de website staan en onder voorbehoud van achteraf aangekondigde wijzigingen. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door de organisatie achter PLOOY yogastudio vervangen worden.

Artikel 6 – Workshops en evenementen (voor cursussen en vakanties gelden de bepalingen in artikel 7)
6.1 Voor workshops en evenementen dien je in te schrijven door de bij het evenement geplaatste link te volgen en de stappen voor je registratie en bijhorende betaling te doorlopen. Mocht het maximum aantal deelnemers voor een activiteit zijn bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van zodra er een plaats mocht vrijkomen.
6.2 PLOOY yogastudio behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht of bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
6.3 De aankomende activiteiten staan steeds op de website van PLOOY yogastudio en in de momoyoga-applicatie. PLOOY yogastudio behoudt zich het recht om ten aanzien van geplande activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, aangekondigd via het infobord in de lounge van PLOOY yogastudio, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op onze sociale media kanalen.
6.4 Annulering van deelname aan een activiteit door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is slechts ontvangen wanneer deze PLOOY yogastudio ook effectief heeft bereikt en wij ter bevestiging je e-mail beantwoorden. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien is restitutie niet meer mogelijk.
6.5 In geval de deelnemer onverwacht niet meer kan deelnemen aan een activiteit staat het hem/haar natuurlijk vrij zijn/haar plaats door te verkopen aan een derde partij. PLOOY yogastudio kan enkel tussenkomen in geval er een wachtlijst is voor de desbetreffende activiteit. Mocht de plaats door de deelnemer doorverkocht worden, dient PLOOY yogastudio hiervan op de hoogte gebracht te worden. Indien PLOOY yogastudio de plaats van de deelnemer kan doorverkopen aan een deelnemer op de wachtlijst, geschied een restitutie aan de annulerende deelnemer, min een administratieve kost van 10 euro.

Artikel 7 – Cursussen en vakanties
7.1 Voor cursussen en vakanties kan je inschrijven door een e-mail te sturen met vermelding van je volledige naam, de activiteit waarvoor je wenst in te schrijven en je contactgegevens. Je ontvangt dan van ons een bevestigingsmail met betalingsuitnodiging. Je plaats is pas definitief na registratie van je betaling of het afgesproken voorschot. Mocht het maximum aantal deelnemers voor een activiteit zijn bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van zodra er een plaats mocht vrijkomen.
7.2 Deelname aan een cursus of vakantie kan slechts nadat het volledige bedrag voor deelname betaald is volgens de geldende betalingstermijnen vermeld bij de desbetreffende activiteit. De eventuele aanvullende voorwaarden voor de cursus of vakantie waarvoor je inschrijft ontvang je steeds schriftelijk bij de bevestiging van je deelname door PLOOY yogastudio.
7.3 PLOOY yogastudio behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht of bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
! Toevoeging COVID-19 ! In geval van een reisverbod of een annulering/wijziging door het retreatcenter of evenementlocatie tgv overmacht/faillissement kan PLOOY yogastudio enkel de terug gekregen gelden restitueren aan de deelnemer.
7.4 De aankomende activiteiten staan steeds op de website. PLOOY yogastudio behoudt zich het recht om ten aanzien van geplande activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, aangekondigd via het infobord in de lounge van PLOOY yogastudio, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op onze sociale media kanalen.
7.5 Inschrijving voor een cursus of vakantie is bindend. In geval de deelnemer onverwacht niet meer kan deelnemen aan de geboekte activiteit staat het hem/haar natuurlijk vrij zijn/haar plaats door te verkopen aan een derde partij. Mocht de plaats door de deelnemer doorverkocht worden, dient PLOOY yogastudio hiervan op de hoogte gebracht te worden. PLOOY yogastudio kan enkel tussenkomen in geval er een wachtlijst is voor de desbetreffende activiteit. Indien PLOOY yogastudio de plaats van de deelnemer kan doorverkopen aan een deelnemer op de wachtlijst, geschiedt een restitutie aan de annulerende deelnemer, min een administratieve kost van 10%, eventueel vermeerderd met overige administratieve kosten die reeds gemaakt werden in naam van de deelnemer zoals tickets, verzekeringen, e.a.
7.6 Deelname aan een cursus of vakantie gebeurt steeds op eigen risico. PLOOY yogastudio adviseert elke deelnemer om individueel een reis- en annulatieverzekering af te sluiten.

Artikel 8 – Privacy
8.1. PLOOY yogastudio gedraagt zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
8.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is KN Yoga Life VOF gevestigd te Hasselt, Dokter Willemsstraat 19 bus 1.
8.3. PLOOY yogastudio / KN Yoga Life verzamelt persoonsgegevens (e-mailadres en naam) van zijn deelnemers en/of geïnteresseerden via de programmas Mailchimp en momoyoga voor het beheren een mailinglist die gebruikt wordt voor het verspreiden van de nieuwsbrief, het informeren over nieuwe lessen, overige activiteiten en/of producten, het aankondigen van leswijzigingen en het kenbaar maken van promoties van PLOOY yogastudio. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik en zullen geenszins met derden gedeeld worden. Gegevens komen enkel in deze lijst wanneer de deelnemer/geïnteresseerde zichzelf inschrijft voor deze nieuwsbrief, of wanneer PLOOY yogastudio / KN Yoga Life een naam en mailadres toevoegt nadat de deelnemer dit vermeldde op een fysiek intake formulier en hiervoor toestemming gaf. Gegevens laten wijzigen of verwijderen uit deze lijst kan ten alle tijde op eenvoudig verzoek. Men kan ook zelf uitschrijven van deze lijst onderaan elke mail die men van ons via deze applicatie ontvangt.
8.4 PLOOY yogastudio verzamelt tevens uitgebreidere persoonsgegevens (naam, geboortedatum, mailadres, medische historiek, persoonskenmerken) via fysieke intake formulieren om een zo optimaal mogelijke kennisoverdracht in de lessen van het YOGALAB te garanderen. Deze formulieren worden in een afgesloten dossierkast bewaard zolang deze als naslagwerk nodig zijn om het optimaal functioneren van de lesgevers van PLOOY yogastudio te ondersteunen. Desgewenst vernietigen we je formulier en alle informatie die het draagt op eenvoudig verzoek.
8.5 PLOOY yogastudio kan tijdens events en yogasessies foto’s (laten) nemen en video opnames (laten) maken. Deze kunnen door PLOOY yogastudio gebruikt worden ter informatie, voor promotie- en opleidingsdoeleinden op sociale media, de website, in brochures, nieuwsbrieven, publicaties en pers.
8.6 PLOOY yogastudio maakt op zijn website mogelijk gebruik van cookies. Een cookie helpt de website oa optimaal te functioneren door informatie over een bezoek te registreren. Het gebruik van cookies is veilig. Uit cookies kan geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of e-mailadres herleid worden. Als bezoeker kan het gebruik van cookies geweigerd worden door de instellingen in de webbrowser aan te passen. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij PLOOY yogastudio / KN Yoga Life op eigen risico. De deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. De deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van eventuele blessures, beperkingen, een eventuele zwangerschap of andere belangrijke informatie met betrekking tot zijn/haar persoon aan de lesgever(s) van PLOOY yogastudio vóór aanvang van de les of activiteit.
9.2 Noch PLOOY yogastudio, noch zijn eventuele medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van deelnemers op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 10 – Slotbepaling
10.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.